zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

Program Za życiem 2022-2026

Kto może uzyskać wsparcie w ramach programu?

          Dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki szkolnej, posiadające co najmniej jeden dokument potwierdzający niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością, tj.:

          Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;

          Zaświadczenie lekarskie potwierdzające schorzenie zgodnie z klasyfikacją ICD 10 zagrażające niepełnosprawnością ;

oraz ponadto:

          Dokumentację medyczną lub/i opinie specjalistyczne wskazujące na niepełnosprawność
lub zagrożenie niepełnosprawnością;

          Dzieci uczęszczające do przedszkoli i żłobków na terenie miasta Gorzowa Wlkp.,
a w przypadku dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym – mieszkające na terenie Gorzowa Wlkp.

Jak zgłosić się do programu?

Aby zgłosić się do Programu należy dostarczyć:

          wypełnioną deklarację,

          podpisany regulamin uczestnictwa w programie,

          ksero dokumentów potwierdzających niepełnosprawność/zagrożenie niepełnosprawnością dziecka.

Druki do pobrania w zakładce „do pobrania”.

Dokumenty można złożyć:

          osobiście w sekretariacie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, ul. Czereśniowa 4i,
lub na adres e-mail :
projektzazyciem@zppp-gorzow24.pl

          osobiście w sekretariacie lub na adres e-mail placówki przedszkolnej do której uczęszcza dziecko realizującej wsparcie w ramach Rządowego Programu „Za życiem”:

- Przedszkole Specjalne nr 34 ul. Dunikowskiego 5 , e-mail.: zks@edu.gorzow.pl

- Miejskie Przedszkole Integracyjnym nr 27 ul. Śląska 42, e-mailp27@edu.gorzow.pl

- Miejskie Przedszkole Integracyjnym nr 14  ul. Kasprowicza 10, e-mailmpi14@tlen.pl

- Miejskie Przedszkole Integracyjnym nr 9 ul. Widok 25, e-mail:  p9@edu.gorzow.pl

Kontakt telefoniczny z koordynatorem programu: 957320736

 

Uwaga!

Zgłoszenie do programu nie jest równoznaczne z objęciem dziecka wsparciem terapeutycznym. W  przypadku, gdy liczba godzin do realizacji w danym roku określona w  porozumieniu z MEiN jest niewystarczająca do objęcia wsparciem terapeutycznym wszystkich dzieci zgłoszonych do programu, pierwszeństwo skorzystania ze wsparcia mają dzieci do 5 r.ż., dzieci z  rodzin wielodzietnych, z  drugim dzieckiem niepełnosprawnym oraz dzieci w szczególnie trudnej sytuacji zdrowotnej. Brak możliwości zapewnienia zajęć może wynikać również z braku specjalistów o wymaganych kwalifikacjach.
O zakwalifikowaniu się dziecka do programu poinformujemy Państwa telefonicznie.

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Dz.U. 2016 poz. 1860

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych  D.U.2017. poz.1712HYPERLINK "https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001712/O/D20171712.pdf".

3.      Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" M.PHYPERLINK "http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20220000064/O/M20220064.pdf".HYPERLINK "http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20220000064/O/M20220064.pdf"2022 poz.64  
  « wróć      
  
-->