zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

GRUPOWE ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dla dzieci 5-6 letnich, w formie grupowej, mają na celu już w wieku przedszkolnym wyrównywanie opóźnień  rozwojowych i tym samym zapobieganie problemom szkolnym

LOGOPEDYCZNE ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI 3-4-LETNICH

Przygotowują dzieci do prawidłowego wymawiania wszystkich fonemów języka polskiego oraz posługiwania się odpowiednim zasobem słownika biernego i czynnego odpowiedniego dla wieku dziecka.

METODA DOBREGO STARTU

Założeniem MDS jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucia ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno-motorycznej.

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Głównym celem warsztatów jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą oraz zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na podjęcie efektywnego dialogu i  owocnej współpracy z Dzieckiem.

SYSTEMOWA TERAPIA RODZIN

Terapia rodzin jest systematycznym sposobem oddziaływań terapeutycznych, które obejmują całą rodzinę i w założeniu prowadzi do zmiany w funkcjonowaniu systemu oraz poszczególnych jej członków. W tej formie objęcie pomocą psychologiczną dotyczy wszystkich osób z których składa się rodzina, co zdecydowanie  sprzyja budowaniu często rozluźnionych więzi w rodzinie. Spotkania odbywają się na terenie Porani raz w miesiącu.  Jest to terapia długoterminowa - czas trwania powyżej 3 miesięcy.
   

TRENING ORTOGRAFICZNY


Trening ortograficzny ma na celu pomóc dzieciom ze specyficznymi trudnościami w nauce pisania (dysortografia) w jak najlepszym  stopniu opanować poprawną pisownię. Po jego ukończeniu uczniowie powinni dobrze znać zasady poprawnej pisowni oraz stosować je w praktyce.

WARSZTATY TWÓRCZEGO MYŚLENIA

Zajęcia przeznaczone są dla zdolnych, poszukujących ciekawych rozwiązań, dzieci w młodszym wieku szkolnym. Celem programu jest rozwój osobisty dzieci.

WARSZTATY ZAWODOZNAWCZE

Pomocne w podjęciu decyzji zawodowej, która zawiera w sobie również decyzję o kierunku kształcenia, a zatem wyznacza kierunek i stopień rozwoju całej osobowości człowieka są zajęcia warsztatowe prowadzone w szkołach na różnym etapie kształcenia,  zawierające formy i treści adekwatne do wieku.

ZAJĘCIA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Zajęcia są dla dzieci w wieku 2,5 do 7 lat u których zdiagnozowano zaburzenia rozwoju o różnej etiologii, upośledzenie umysłowe, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, niedowidzenie, niedosłyszenie, nerwice, jąkanie, zaburzenia emocjonalne.

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI STARSZYCH

Zajęcia adresowane są do dzieci z zaburzeniami zachowania oraz zaburzeniami emocjonalnymi, będących uczniami klas IV- VI Szkoły Podstawowej.