zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

REHABILITACJA DZIECI METODĄ NDT-BOBATH

Usprawnianie według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN). Uzasadnieniem dla opracowanego postępowania Metodą NDT-Bobath było stwierdzenie, że rozwój dziecka z dysfunkcją OUN, w tym z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (MPDz), przebiega inaczej niż rozwój prawidłowy.

TERAPIA NEUROSENSOMOTORYCZNA

Terapia neurosensomotoryczna - Normalizuje i stymuluje układ sensoryczny, pomaga w osiągnięciu właściwej dojrzałości neurologicznej odruchów  co stanowi  podstawę rozwoju poznawczego oraz emocjonalno - społecznego.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM I MŁODZIEŻY

Terapia przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży przejawiających trudności w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym. Kwalifikacja na terapię dokonywana jest bezpośrednio przez psychologa.

BIOFEEDBACK

EEG BIOFEEDBACK jest naukowo opracowaną metodą usprawniania funkcjonowania OUN, wykorzystującą trwające przez całe życie możliwości plastyczne mózgu, polegające na zdolności tworzenia nowych połączeń synaptycznych.
Samoregulacyjna metoda normalizacji fal EEG pozwalająca  na świadomą i dowolną zmianę stanu psychofizjologicznego na zasadzie zmiany wzorca fal mózgowych.

TERAPIA TAKTYLNA DR S. MASGUTOWEJ

Główny założeniem terapii taktylnej jest wzmocnienie lub wytworzenie świadomości ciała oraz stymulacja receptorów skóry, poprzez stymulację zmysłu dotyku.

DYSFUNKCJA WZROKU

Metody i programy  stosowane  na zajęciach indywidualnych z dziećmi z dysfunkcja wzroku i z dodatkowymi zaburzeniami.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZOSZKOLNYM Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI W SFERZE EMOCJONALNEJ

Podstawą do objęcia dzieci opieką terapeutyczną są wskazania wynikające z diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Z pomocy korzystają także dzieci niediagnozowane, a znajdujące się w trudnej sytuacji osobistej ( m.in. po przeżytej traumie, doświadczające przemocy, w stanie długotrwałej choroby, przeżywające silne lęki, fobie szkolne)